PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.
Ul. Morska 350A
81-002
Gdynia
www.skm.pkp.pl

Celem Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest zarządzanie i administrowanie linią kolejową nr 250 (Gdańsk Główny - Rumia) oraz prowadzenie na tej linii kolejowych przewozów osób. Przedmiotem działalności Spółki jest również wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim, na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. została utworzona na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 22 grudnia 2000r. i rozpoczeła działalność jako samodzielny podmiot prawa w dniu 01 lipca 2001 r., przejmując zadania, pracowników i mienie zlikwidowanego Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. W dniu 17 stycznia 2006 r. został przyjęty tekst jednolity Aktu Załozycielskiego-Umowy Spółki określający zmienioną strukturę własnościową, gdyż udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło Województwo Pomorskie stając sie tym samym współwłaścicielem SKM.
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. posiada licencje udzielone w dniu 27 lutego 2004r. na czas nieokreślony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego: na wykonywanie przewozów kolejowych osób oraz na udostępnianie pojazdów trakcyjnych, jak również aktualne świadectwa bezpieczeństwa zarówno dla zarządcy infrastruktury kolejowej, jak i dla przewoźnika kolejowego. Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób pozwala na prowadzenie działalności przewozowej na terenie całej Polski. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jako zarządca infrastruktury i przewoźnik kolejowy prowadzi, zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Z dn. 17 maja 2003 z późn. zm.), odrębną rachunkowość w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową oraz wykonywania przewozów kolejowych.
Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych
Misja Spółki
- Dajemy ludziom swobodę przemieszczania się.
- Nasi podróżni dojadą szybko, pewnie i bezpiecznie.
- Zadowolenie i satysfakcja naszych klientów jest źródłem naszego sukcesu.
Wizja Spółki
- SKM będzie firmą dynamiczną i prorynkową, działającą miedzy innymi w oparciu o kryterium maksymalizacji zysku, samodzielną w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w kontekście strategii Grupy PKP, wykonującą na zlecenie władz samorządowych określony zakres służby publicznej, objęty wcześniej wynegocjowanym kontraktem handlowym;
- SKM przeobraża się w firmę skierowaną na klienta, nowoczesną technicznie, wymagającą zatrudnienia o wyższym przygotowaniu zawodowym;
- SKM kształtuje sprawny system zarządzania, którego koniecznym warunkiem jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej, wydajnej i liczebnie dostosowanej do zadań załogi, identyfikującej się z firmą, potrafiącej efektywnie realizować zadania bieżące, mobilnej zawodowo, przygotowanej do zmian i podejmowania nowych wyzwań w przyszłości;
- SKM podlegać będzie procesom prywatyzacji pozwalającym dokapitalizować Spółkę w sferze taborowej i infrastrukturalnej.