AKTUALNOŚCI

Spotkanie przewoźników pasażerskich, MIiB, UTK, IGTL

19 września 2017 r. IGTL zorganizowała spotkanie przewoźników pasażerskich z MIiB i UTK. W spotkaniu wzięli udział zarówno przewoźnicy zrzeszeni w Izbie, jak i podmioty, które dotychczas do Izby nie należały. Obecni byli przedstawiciele PKP Intercity SA, Koleje Mazowieckie Sp. z o. o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o. o., WKD Sp. z o. o., Arriva Sp. z o. o., Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. pierwszym członkiem wspierającym IGTL

Nowe brzmienie Statutu IGTL wprowadza instytucję "członka wspierającego". Umożliwia to ścisłą współpracę Izby z podmiotami, które nie prowadzą działalności w branży kolejowej w ściśłym rozumieniu. Pierwszym członkiem wspierającym IGTL są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., które są gospodarzem międy innymi tragów TRAKO. IGTL od wielu lat jest partnerem targów, w tym uczestniczy w pracach Rady Programowej.

http://mtgsa.com.pl/

Siemens Sp. z o. o. Mobility nowym członkiem IGTL

Siemens Sp. z o. o.  dołączyła do grona członków Izby Gostodarczej Transportu Ladowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych.

Ramowa umowa o współpracy z Politechniką Warszawską

22 sierpnia 2017 roku Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisali umowę ramową o współpracy.

Na podstawie umowy współpraca dotyczy:

IGTL reprezentatntem branży podczas konferencji MIiB nt. Kolei Dużych Prędkości

Prezes IGTL Marita Szustak była jednym z uczestników debaty na temat budowy kolei dużych prędkości w Polsce podczas zorganizowanej przez MIiB konferencji "Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce". W konferencji wzięli udział m.in.

IGTL aktywnym uczestnikiem Konferencji ERA nt. IV pakietu kolejowego

7 czerwca 2017 r. Dyrektor Biura IGTL wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.

Wyniki ankiety dotyczącej współpracy z PKP PLK SA

Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w postaci formularza internetowego, link do którego został przesłany przez Prezesa IGTL do firm należących do Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL wraz z prośbą o udział w badaniu.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 15 – 19 maja 2017 r.

Wypełniono 34 formularze ankiety.

Osoby udzielające odpowiedzi reprezentowały 22 podmioty – firmy wykonawcze oraz producentów wyrobów

WYNIKI ANKIETY

XXII Walne Zgromadzenie IGTL

25 maja 2017 odbyło się XXII Walne Zgromadzenie IGTL. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania organów ststutowych Izby oraz plan pracy i budżet na kolejny rok. Członkowie IGTL udzielili absolutorium Zarządowi.

Najważniejszą część dyskusji stanowiła propozycja zmian w Statucie Izby, która ostatecznie została przyjęta w proponowanym brzmieniu.

Tags: 

Prezes IGTL, Marita Szustak - kobietą roku w infrastrukturze i transporcie

Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL otrzymała nagrodę Kobieta Roku w Infrastrukturze i Transporcie. Forum Kobiet w Infrastrukturze doceniło osobiste zaangażowanie Pani Prezes w budowanie warunków do dialogu pomiędzy rynkiem wykonawców i producentów, a PKP PLK S.A.

więcej na stronie Rynek Infrastruktury

Strony