Szkolenie na Licencję Maszynisty

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA DZIAŁAJĄCY PRZY DB CARGO POLSKA S.A. ORGANIZUJE
Szkolenie na Licencję Maszynisty

Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 luty 2014 r. w sprawie licencji maszynisty, z późniejszymi zmianami.
Program szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencje maszynisty zawiera min.:
1. Specyfika i środowisko pracy maszynisty.
2. Technologia transportu kolejowego. Podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne).
3. Infrastruktura kolejowa - wybrane zagadnienia z zakresu:
4. Technika prowadzenia ruchu kolejowego .
5. Sygnalizacja kolejowa.
6. Zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów.
7. Budowa pojazdów kolejowych.
8. Urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych.
9. Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty.
10. Zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych.
11. Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach).
12. Zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty.
Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone na różnych typach pojazdów kolejowych.

W ramach szkolenia odbywa się dwu godzinny trening na najnowocześniejszym, mobilnym symulatorze jazdy lokomotywą.

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym - jest to test jednokrotnego wyboru.
Kurs prowadzony będzie w systemie weekendowym, wykłady w formie zdalnej w aplikacji TEAMS.
Czas trwania kursu: 19 weekendów - 300 godzin.
Cena kursu 4 800zł / osobę*.
Możliwe jest złożenie w imieniu kandydata, wniosku do UTK o wydanie licencji maszynisty po wniesieniu ustawowej opłaty w wysokości 100 zł.
Planowany termin rozpoczęcia kursu 22.05.2021 r.
Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne, ukończyła 18 lat; ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe, spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w stosownych rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym, odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Dane kontaktowe:
DB Cargo Polska S.A.
Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania, Rybnik ul. Kłokocińska 51
Tel. kom. Mieczysław Baj 781 550 280, Natalia Gałecka 667 651 494,
tel. stacjonarny 785 996 352.
*Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zgłoszeniu większej ilości osób