Publikacje


Dokonując, pod koniec grudnia 2021 roku, podsumowania mijających dwunastu miesięcy, wszyscy wyrażaliśmy nadzieję, że już za moment pożegnamy problemy wynikające z pandemii i z nową energią, dynamicznie rozpoczniemy rok 2022. Niestety już pod koniec lutego wszystkie te plany uległy brutalnej weryfikacji w wyniku zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Kolej jak zawsze stanęła na wysokości zadania w sytuacji kryzysu pierwszych dni działań wojennych i konieczności podjęcia i przewozu uchodźców. Za to należą się pracownikom firm kolejowych wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania.

W ramach przygotowań do przedłożenia propozycji legislacyjnej w zakresie przepustowości i zarządzania ruchem kolejowym Komisja Europejska zleciła opracowanie „Oceny oddziaływania środków na rzecz lepszego zarządzania i koordynacji transgranicznego ruchu kolejowego i jego koordynacji, w tym poprzez zmianę przepisów dotyczących alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za dostęp do infrastruktury w transporcie kolejowym” W dokumencie tym zdefiniowano:

15 grudnia 2022 r. odbyły się warsztaty DG MOVE z przewoźnikami i organizacjami branżowymi, których przedmiotem było omówienie Inicjatywy mającej na celu lepsze zarządzanie i koordynację przepustowości europejskiej sieci kolejowej i zarządzania ruchem.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum wystąpiły do Ministra Infrastruktury w nawiązaniu do informacji o przyjęciu przez Radę Ministrów projektów uchwał opracowanych przez Ministra Infrastruktury, zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł w związku z rosnącymi kosztami realizowania inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in.

 Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych.

Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

Strony