Forum Inwestycyjne działa poprzez Prezydium oraz w oparciu o pracę Grup Roboczych. W Prezydium Forum, jako reprezentant rynku, zasiada Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL. Izba jest silnie reprezentowana w ramach Forum poprzez uczestnictwo w Grupach Roboczych przedstawicieli firm członkowskich oraz ekspertów współpracujących z IGTL. w pracach wszystkich grup roboczych bierze udział Dyrektor Biura IGTL.

Ustalony został następujący podział Grup Roboczych z podziałem na Grupy Tematyczne:

1)                 Grupa Robocza Wykonawca + Producent:

·         Grupa Tematyczna – Zapisy Umów – Liderem Grupy jest Pani Agnieszka Suchecka z Kancelarii BSSK, współpracująca z IGTL na podstawie umowy ramowej; Wiceliderem Grupy jest Pan Wiesław Nowak, Wiceprezes i Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL, z firmy członkowskiej ZUE S.A.

·         Grupa Tematyczna - Techniczna – Liderem Grupy jest Pan Ryszard Leszczyński, Członek Zarządu IGTL z firmy członkowskiej KZN Bieżanów Sp. z o. o.;

·         Grupa Tematyczna – Kryteria Wyboru – Liderem Grupy jest Pan Andrzej Wach z firmy członkowskiej IGTL – PORR S.A.;

2)                 Grupa Robocza Projektant + Usługodawca – liderem grupy jest Pan Piotr Abramczyk z firmy członkowskiej IGTL – Infrares Sp. z o.o.

3)                 Grupa Robocza Inżynier – liderem grupy jest Pan Jarosław Wielopolski z firmy Multiconsult Polska Sp. z o. o.

4)                 Grupa Robocza Instytucjonalna – rolę Grupy przejęła powołana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rada Ekspertów. W jej skład weszli członkowie Zarządu IGTL: Pani Marita Szustak oraz Panowie Wiesław Nowak, Ryszard Leszczyński, Piotr Macioszek.

 

Podstawowym i wymiernym efektem prac Forum Inwestycyjnego są zmiany w dokumentach bazowych PKP PLK SA jako zamawiającego, m.in. w SIWZ, wzorach kontraktów, kryteriach wyboru i oceny ofert, ale też standardach technicznych, wewnętrznych procedurach oraz wymogach formalnych związanych z zabezpieczeniem i finansowaniem kontraktów. Forum pracuje również nad postulatami w zakresie zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

 

Główne cele Forum to:

·         wspólne wypracowanie stanowiska na bazie wiedzy tych wszystkich, którzy działają na rzecz kolejowej branży budowlanej i chcą dyskutować o sprawach ważnych: wskazując na problemy, proponując rozwiązania, współdziałając na rzecz normalizacji i poprawy współpracy;

·                trwałe usprawnianie procesu inwestycyjnego poprzez prowadzenie stałego dialogu i wymianę informacji ze środowiskiem firm świadczących usługi w zakresie wykonawstwa infrastrukturalnego;

·                utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwoli to zapewnić efektywną współpracę w wymianie doświadczeń oraz dokonywanie zmian w zakresie przyspieszenia realizacji inwestycji kolejowych.

Cele szczegółowe Forum to:

·         poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego;

·         działanie na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej;

·         usprawnianie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji kolejowych (opracowywanie i wdrażanie działań interwencyjnych);

·         identyfikacja kluczowych problemów negatywnie wpływających na inwestycje kolejowe i poszukiwanie wspólnych rozwiązań;

·         wspólne kształtowanie „dobrych praktyk” rynku inwestycji kolejowych;

·         tworzenie wzajemnie korzystnych warunków do współpracy poprzez wymianę doświadczeń;

·         proponowanie zmian w prawodawstwie polskim organom Państwa wraz z przedstawieniem opinii, stanowisk, wspólnie opracowanych pozytywnych rozwiązań;

·         aktywna współpraca ekspertów branży kolejowej i wszystkich sił politycznych umożliwiająca rozwój transportu kolejowego;

·         przekazywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnych informacji dotyczących:

·         programów inwestycyjnych oraz zasad ich realizacji,

·         przewidywanych nakładów na działalność inwestycyjną i utrzymaniową,

·         aktualnych i przewidywanych zmian przepisów prawa, mających lub mogących mieć wpływ na prowadzenie inwestycji.