Nowe obostrzenia w związku z COVID19

W Dzienniku Ustaw opublikowano ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii Wprowadzony zostaje obowiązek kwarantanny dla osób wjeżdzających na terytorium RP również transportem kolejowym. Z obowiązku kwarantanny zwolniono obsadę  pociągu,  o której  mowa  w §21 ust.1rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  18 lipca  2005r.  w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  (Dz.U.  z 2015r.  poz. 360  i 1476,  z 2016r.  poz. 1849 oraz  z 2019r.  poz.964  i 2352), oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego wramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.Pozostawiono możliwość korzystania z usług hotelowych:

  • w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej wPolskiej  Klasyfikacji Działalności wpodklasie 55.90.Z)
  • dla członków obsady pociągu, o której mowa w §21ust.1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
  • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020r. poz. 1043, 1378 i 1778);
  • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293, 471, 782, 1086 i1378) poza miejscem stałego zamieszkania;
  • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych