Posiedzenie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji

23 i 24 października 2017 odbyło się wspólne posiedzenie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji. Tematem omawianym pierwszego dnia było funkcjonowanie komisji kolejowych powoływanych w związku ze zdarzeniami na sieci kolejowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm członkowskich, a także Wiceprezes UTK Kamil Wilde, Dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Warszawie Marek Cieślikiewicz ora Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Tadeusz Ryś, Zastępca Przewodniczącego PKBWK Rafał Leśniowski i Sekretarz PKBWK Henryk Zgrzebnicki. Dyskusja koncentrowała się wokół kwestii udziału dysponentów i ECM w pracach komisji. Przedstawiciele Urzędu i Komisji zgodzili się z głosami członków Izby, że obecnie funkcjonujący system, gdzie nierzadko rola tych podmiotów jest pomijana, nie sprzyja właściwemu wyjaśnieniu przyczyn zdarzeń. Konieczne są w tym zakresie zmiany przepisów - odpowiednie propozycje z uzasadnieniem powinny byc zaproponowane w ramach IGTL. Poruszano szereg zagadnienień związanych z praktycznym funkcjonowaniem nadzoru nad pracami komisji kolejowych, a także bezpieczeństwem podczas prowadzenia prac inwestycyjnych. Drugiego dnia posiedzenia gościliśmy Markusa Vaersta Wiceprzewodniczącego ERFA oraz Stefana Zebrackiego reprezentującego niemiecki związek przewoźników VDV. przedmiotem prezentacji i debaty były praktyczne problemy z funkcjonowaniem umowy o użytkowaniu wagonów GCU/AVV. Dyrektor Biura IGTL Maciej Gładyga przedstawił zestawienie problemów i zagadnień zgłoszonych przez firmy członkowskie, poruszając m.in. kwestie przepływu informacji i dokumentowania uszkodzeń, a także rozstrzygania sporów. Ekspert IGTL, Ireneusz Gójski przybliżył aktualne brzmienie przepisów oraz ostatnie zmiany w umowie i załącznikach. Poruszył też kwestie proceduralne odnośnie potencjalnych zmian odzwierciedlających postulaty polskich przedsiębiorców. Prezentacja przedstawiciela ERFA koncentrowała się na zmianach, które są planowane w kontrakcie w najbliższym czasie. Poruszone były też kwestie sygnalizowane wcześniej przez członków IGTL, w szczególności relacje dysponentów i przewoźników.