Spotkanie przewoźników pasażerskich, MIiB, UTK, IGTL

19 września 2017 r. IGTL zorganizowała spotkanie przewoźników pasażerskich z MIiB i UTK. W spotkaniu wzięli udział zarówno przewoźnicy zrzeszeni w Izbie, jak i podmioty, które dotychczas do Izby nie należały. Obecni byli przedstawiciele PKP Intercity SA, Koleje Mazowieckie Sp. z o. o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o. o., WKD Sp. z o. o., Arriva Sp. z o. o., Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Departament Kolejnictwa w ministerstwie reprezentowany był przez Zastępcę Dyrektora, Pana Jakuba Kapturzaka, natomiast przedstawicielem regulatora była Pani Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnego stanu prawnego i praktyki stosowania przepisów w zakresie uzyskiwania decyzji w sprawie otwartego dostępu oraz badania wpływu nowych usług na stabilność istniejących umów PSC (economic equilibrium). Zagadnienie to jest istotne w związku z trwającymi na szczeblu europejskim pracami nad zaproponowanymi przez KE zmianami w rozporządzeniu wdrażającym, które reguluje zasady przeprowadzania badania stabilności.W toku dyskusji podniesiono między innymi kwestię zakresu koniecznych danych na podstawie, których regulator będzie przeprowadzał badanie, aspekty poufności danych wrażliwych oraz potencjalnego oddziaływania na istniejące umowy. Przedstawiciele przewoźników zwrócili uwagę na istotne zagadnienia związane ze stabilnością oferty i finansowaniem inwestycji taborowych. z przebiegu rozmowy wynika, że należy pochylić się nad ujednoliceniem formatu i zakresu umów PSC oraz wymogów w zakresie wniosków o przeprowadzenie i metody badania stabilności ekonomicznej.Omówiono także kalendarium prac nad nowym rozporządzeniem i ustalono, że IGTL podejmie się zebrania uwag i koordynacji współpracy przewoźników  z MIiB i UTK.