Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenia Sekcji IGTL

10 kwietnia 2019 r. odbyły się w Warszawie sprawozdawczo-wyborcze posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję zostali wybrani dotychczasowi Przewodniczący Sekcji: Pan Wiesław Nowak w Sekcji Budownictwa Kolejowego, Pan Piotr Macioszek w Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Pan Przemysław Korwiel w Sekcji Wagonów i Spedycji.

Podczas posiedzeń podsumowano prace Izby w okresie od ostatniego Walnego Zgromadzenia, tj. od 9 maja 2018 r.

Działalność Sekcji Budownictwa była prowadzona głównie w ramach Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA i Rady Ekspertów przy MI i koncentrowała się na wprowadzaniu w dokumentach bazowych zamawiającego korzystnych dla rynku rozwiązań prawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych. Odrębnym zagadnieniem były wzrosty kosztów realizacji inwestycji i podejście do kwestii urealnienia wartości kontraktów.

Działania podejmowane przez Sekcję Przewoźników Kolejowych to z jednej strony kontynuacja aktywności w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z dostępem do infrastruktury i cennikami, a z drugiej zaangażowanie w projekt dotyczący stworzenia efektywnego systemu szkolenia i rozwoju maszynistów. Ponadto Sekcja była aktywna w procesie legislacyjnym, m.in. przy rozporządzeniu sygnalizacyjnym, czy przepisach SENT.

Obszary aktywności Sekcji Wagonów i Spedycji to przede wszystkim rewizja TSI Hałas i włączenie się w pracę wielu krajowych i europejskich gremiów w celu wypracowania zapisów korzystnych dla polskich przedsiębiorców. Drugim najważniejszym zagadnieniem było jednolite tłumaczenie umowy AVV.