Wznowienie prac Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A.

W piątek 7 czerwca br. odbyło się drugie organizacyjne spotkanie Prezydium Forum Inwestycyjnego z Liderami Grup Roboczych. W najbliższych dniach zostaną przekazane informacje dot. terminów spotkań poszczególnych grup roboczych. Do Prezydium Forum powołano: Pana Tomasza Warszę, Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pana Marcina Mochockiego, Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawicielem rynku w Prezydium FI jest Pani Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. 

Potwierdzono kontynuację funkcjonowania następujących Grup roboczych (GR):

Grupa Techniczna - Cyfryzacja (zakres tematyczny to m.in.: cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, SRK, certyfikacja elementów infrastruktury, interoperacyjność, standardy dotyczące elementów infrastruktury).

Lider wewnętrzny w PKP PLK SA: Jolanta Pawluk

Lider zewnętrzny: p.o. Marita Szustak – Prezydium Forum, IGTL

Projektant i Inżynier (zakres tematyczny to m.in.: przygotowanie inwestycji, uprawnienia i płatności dla inżyniera, opracowania projektowe, kryteria wyboru ofert na inżyniera).

Lider wewnętrzny w PKP PLK SA: Paweł Senkulski, Rafał Banaszkiewicz

Lider zewnętrzny: Jarosław Wielopolski (Multikonsult Polska sp. z o.o.), Piotr Abramczyk (Infrares sp. z o.o.)

Kryteria Wyboru (określenie standardu odpowiedzi do zapytań na etapie postępowania przetargowego, opracowanie pozacenowych kryteriów, regulacje dot. doświadczenia kluczowego personelu)

Lider wewnętrzny w PKP PLK SA: Mirosław Pol

Lider zewnętrzny: Andrzej Wach (PORR AG)

Zapisy Umów (zakres tematyczny to m.in.: analiza zapisów umownych i innych dokumentów bazowych, rekomendacje wprowadzenia do Umowy zasad wyceny robót zamiennych, analiza zapisów dot. gwarancji bankowych i wymogów ubezpieczeniowych)

Lider wewnętrzny w PKP PLK SA: Piotr Kalbarczyk

Lider zewnętrzny: Agnieszka Suchecka (BSSK Brudkiewicz Suchecka)

Została również utworzona nowa Grupa Robocza BIM, która zajmie się m.in.: opracowaniem mapy drogowej wdrożenia metodyki BIM w Spółce, konsultacje z „rynkiem” w zakresie określenia funkcjonalności narzędzi i stopnia referencyjności opracowań, ustalenia zasad pracy na wspólnej platformie do wymiany danych, kodyfikacja oraz przepływ informacji/statusów, zmiany w SWZ w zakresie dostosowania do BIM).

Liderem wewnętrznym w jest PKP PLK SA: Szymon Młodawski. Lider zewnętrzny zostanie wybrany przez Grupę na pierwszym spotkaniu.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie firmy do zgłaszania ekspertów do prac w grupach roboczych.

Ścieżka zgłaszania do Grup roboczych:

• wiadomość mailowa na adres: foruminwestycyjne@plk-sa.pl, z kopią na adres maciej.gladyga@igtl.pl

• w treści maila należy wskazać: imię i nazwisko eksperta; pełną nazwę firmy, stanowisko/specjalizację, grupę roboczą, adres mailowy i tel. kontaktowy

Istnieje możliwość zgłoszenia do kilku grup roboczych jedocześnie.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16.06.2024r. Na najbliższych spotkaniach grup planujemy wskazać priorytetowe zagadnienia do opracowania w nachodzących miesiącach oraz harmonogram prac.