XXIV sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie IGTL

23 maja 2019 odbyło się XXIV spawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W posiedzeniu wzięło udział niemal 70 osób, w tym 54 uprawomocnionych przedstawicieli firm członkowskich. Przed posiedzeniem odbyła się debata podsumowująca współpracę IGTL z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie linie Kolejowe S.A. List do uczestników WZ skierował Pan Minister Andrzej Adamczyk, a w dyskusji z członkami Izby wzięli udział Pan Kamil Wilde, Wiceprezes UTK oraz Pan Ireneusz Merchel, Prezes PKP PLK SA. W podsumowaniu zwrócono uwagę na wznowienie dialogu z PKP PLK SA w ramach Forum Inwestycyjnego, ale wciąż duże pole do poprawy wdrażania ustaleń i transferu nowej kultury współpracy w dół struktury spółki. Zwracano również uwagę na konieczność stabilizacji na rynku. Dużo miejsca poświęcono kwestion przepisów, w tym wdrożenia IV pakietu kolejowego. nawiązanu również do trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp i kształcenie kadr w zawodach kolejowych. 

Podczas zgromadzenia omówiono działania Izby w okresie od ostatniego WZ, a także w czasie całej trzyletniej kadencji organów statutowych. WZ podjęło uchwały m.in. zatwierdzające sprawozdania, udzielające absolutorium Zarządowi i zatwierdzające plany budżetowe i działalności.

Poczas XXIV WZ IGTL odbyły się wybory do organów statutowych na kolejną trzyletnią kadencję. Na stanowisko Prezesa została ponownie wybrana Pani Marita Szustak. Skład Zarządu oprócz wybranych już Przewodniczących Sekcji Branżowych, tj. Panów Przemysława Korwiela, Piotra Macioszka i Wiesława Nowaka, uzupełnili Panowie Wojciech Jurkiewicz, Ryszard Leszczyński oraz Henryk Pińkowski. Wybrana Została Komisja Rewizyjna w składzie: Pani Mirosława Talarska, Pani Grażyna Jędzrejas oraz Pan Andrzej Wach. Do składu Sądu Koleżeńskiego weszli Panowie Krystian Goszyc, Lesław Killian oraz Stanisław Malinowski.