Inicjatywy KE dot. zarządzania przepustowością i ruchem kolejowym (część II)

W ramach przygotowań do przedłożenia propozycji legislacyjnej w zakresie przepustowości i zarządzania ruchem kolejowym Komisja Europejska zleciła opracowanie „Oceny oddziaływania środków na rzecz lepszego zarządzania i koordynacji transgranicznego ruchu kolejowego i jego koordynacji, w tym poprzez zmianę przepisów dotyczących alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za dostęp do infrastruktury w transporcie kolejowym” W dokumencie tym zdefiniowano:

 • źródła problemów (problem drivers)
 • cele (specific objectives)
 • działania (policy measures)

Źródła problemów:

 1. Nieefektywne zarządzanie przepustowością na kolei
 2. Nieefektywne zarządzanie ruchem kolejowym
 3. Nieefektywne narzędzia cyfrowe do planowania i prowadzenia usług kolejowych
 4. Nieefektywne monitorowanie wydajności pociągów i brak skutecznych narzędzi zachęcających do poprawy wydajności
 5. Brak koordynacji planowania i operacji pomiędzy podmiotami multimodalnych łańcuchów transportowych

Cele:

 1. Poprawa warunków dostępu do infrastruktury kolejowej
 2. Wsparcie cyfryzacji zarządzania przepustowością i ruchem kolejowym
 3. Wprowadzenie mechanizmu i zachęt do poprawy wydajności kolei oraz zapewnienie skutecznego nadzoru regulacyjnego
 4. Poprawa koordynacji planowania i operacji pomiędzy podmiotami multimodalnych łańcuchów transportowych

W wyniku przeprowadzonych analiz, w tym opartych na zebranych opiniach szerokiej grupy przedstawicieli branży, ustalono dla każdego celu zestaw działań prowadzących do jego osiągnięcia.

CEL PIERWSZY: Wprowadzenie bardziej wydajnych procedur zarządzania przepustowością

Działania:

Zmiana ram prawnych dotyczących zarządzania przepustowością kolei, aby możliwe były:

Wprowadzenie fazy strategicznego zarządzania przepustowością w cyklu alokacji przepustowości:

 •  Wieloletnie planowanie w celu optymalizacji ilościowej i jakościowej oferowanej przepustowości
 • Uwzględnienie przepustowości dostępnej dla ruchu i robót infrastrukturalnych
 • Zapewnienie rzetelnych konsultacji z użytkownikami infrastruktury (aplikantami) oraz kontrolę ze strony organów regulacyjnych

 

Nowe i zrewidowane procedury prorynkowej alokacji przepustowości

 • Elastyczne procedury alokacji dla nieregularnego transportu kolejowego (towarowy)
 • Wczesna i długoterminowa alokacja dla stabilnego ruchu (pasażerski, intermodal)

 

Przejrzysta i zharmonizowana metodyka zarządzania ograniczoną przepustowością

 • Może być wykorzystana w fazie strategicznego zarządzania przepustowością i alokacji przepustowości
 • Podział / alokacja przepustowości w oparciu o kryteria społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Opracowanie metodyk w oparciu o istniejące modele

 

Nowe i zmienione mechanizmy i procedury zapewniające ciągłość ruchu

 • Cel: zapewnienie niezawodności transportu kolejowego zarówno w czasie nieplanowanych zakłóceń/kryzysów, jak iw czasie planowanej niedostępności sieci (prace infrastrukturalne)
 • Mechanizm 1: procedury zarządzania przepustowością na trasach alternatywnych w całym procesie zarządzania przepustowością i ruchem, od zarządzania strategicznego po eksploatację. •
 • Mechanizm 2 (opcja na przyszłość): procedury ponownego przydzielania przepustowości podczas poważnych zakłóceń w sieci, podlegające przejrzystym i uczciwym zasadom i procesom.

 

„Europejski regulamin sieci” jako ramy dla wspólnych zasad i procedur

 • Zawiera dalsze szczegóły techniczne (poza przepisami prawnymi) dotyczące wspólnych, zharmonizowanych zasad i procedur dotyczących przepustowości i zarządzania ruchem kolejowym, mające zastosowanie na całej sieci kolejowej UE
 • Do przyjęcia wspólnie przez wszystkich głównych zarządców infrastruktury (jeden podmiot koordynujący)
 • Regulamin sieci poszczególnych zarządców musi być spójny z Europejskim Regulaminem Sieci

CIĄG DALSZY NASTĄPI