Inicjatywy KE dot. zarządzania przepustowością i ruchem kolejowym

15 grudnia 2022 r. odbyły się warsztaty DG MOVE z przewoźnikami i organizacjami branżowymi, których przedmiotem było omówienie Inicjatywy mającej na celu lepsze zarządzanie i koordynację przepustowości europejskiej sieci kolejowej i zarządzania ruchem.

Komisja Europejska przedstawiła m.in. szczegółową prezentację omawiającą aktualne problemy z zarządzaniem przepustowością na tle wyzwań ekonomicznych, stanu realizacji polityk europejskich i planów legislacyjnych. Wskazano cztery obszary problemowe, które wymagają interwencji, tj.:

1. Prawne i proceduralne przeszkody w skuteczniejszym i prorynkowym zarządzaniu przepustowością i jej alokacją.

2. Brak bodźców ekonomicznych wspierających sprawniejszy proces zarządzania przepustowością (kluczowe wskaźniki efektywności, respektowanie zobowiązań, społeczno-ekonomiczne kryteria alokacji przepustowości).

3. Niewystarczające mechanizmy koordynacji między zainteresowanymi stronami, co obejmuje koordynację między zarządcami infrastruktury, ale także między operatorami w łańcuchu multimodalnym (np. operatorami terminali).

4. Brak cyfrowych narzędzi usprawniających i wspierających proces zarządzania i alokacji przepustowości.

KE wskazuje, że szereg z proponowanych działań jest inspirowane projektem TTR, a pozostałe są wobec niego komplementarne. Przedstawiona została również matryca możliwych podejść do konstrukcji polityki w zakresie zarządzania przepustowością.

Wyróżnione zostały cztery podstawowe opcje; od stricte korytarzowej do sieciowych ze zróżnicowanym poziomem centralizacji w zakresie ustalenia wspólnych zasad i monitoringu oraz kompetencji w zarządzaniu przepustowością i ruchem. Skrajna opcja przenosi szereg kompetencji poza zakres pojedynczego zarządcy infrastruktury.

 

 

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

Podejście do koordynacji transgranicznej

Korytarzowe

Sieciowe

Odpowiedzialność za zdefiniowanie wspólnych unijnych zasad i monitoring wdrożenia

 

Współpraca zarządców infrastruktury

Wspierana przez instytucję centralną

Kompetencje decyzyjne w zakresie przepustowości i zarządzania ruchem

 

Zdecentralizowane (poszczególni zarządcy infrastruktury)

Częściowo scentralizowane

KE przedstawiła również szczegółowe omówienie działań w celu osiągnięcia celów w zakresie poprawy w zarządzaniu przepustowością, które omawiane będą w kolejnych publikacjach.