Izba Gospodarcza Transportu Lądowego obejmie przewodnictwo nowej Podgrupy „Dialogu Przewoźników” przy Komisji Europejskiej – RU Dialogue

W ostatnim czasie Izba Gospodarcza Transportu Lądowego odnotowała kolejny sukces związany z aktywnością w obszarze współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Do IGTL jako członka Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowego Transportu Towarowego (ERFA) została skierowana propozycja objęcia przewodnictwa w podgrupie RU Dialogue ds. wypracowania Dobrych Praktyk w zakresie stosowania załącznika VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, tj.: Harmonogramu procesu alokacji, o którym mowa w art.43.

Grupa gromadzi kilkudziesięciu przewoźników kolejowych z całej Europy, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji branżowych i jest forum współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu. Zarząd Izby wydelegował Maciej Gładygę, Dyrektora Biura IGTL do reprezentowania Izby i pełnienia funkcji przewodniczącego grupy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy z IGTL w celu prezentacji na arenie międzynarodowej opinii polskiej branży kolejowej. Zachęcamy do kontaktu z Biurem IGTL lub zostawiania komentarzy poniżej. Wystarczy utworzyć konto na naszej stronie (co zajmuje nie więcej niż minutę), a po autoryzacji użytkownika i zalogowaniu można dodawać komentarze, brać udział w dyskusji na forum IGTL oraz przekazywać opinie w ramach prowadzonych przez nas konsultacji.

Grupa została utworzona w celu przedyskutowania problemów w alokacji zdolności przepustowej w sytuacji ograniczeń związanych z utrzymaniem oraz inwestycjami na sieci kolejowej. Zgodnie z motywami 5 – 8 Decyzji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2017 (nadającej nowe brzmienie załącznikowi VII) wnioskodawcy powinni otrzymywać wcześnie informacje o planowanych ograniczeniach zdolności przepustowej, co umożliwi im dostosowanie operacji i potrzeb transportowych do ograniczeń zdolności przepustowej infrastruktury. Jednocześnie prawodawca unijny wskazuje, że dokonując wyboru między różnymi opcjami ograniczenia zdolności przepustowej, zarządcy infrastruktury powinni brać pod uwagę nie tylko własne koszty, ale również handlowe i operacyjne ograniczenia zainteresowanych wnioskodawców oraz ryzyko związane z przeniesieniem przewozów na mniej przyjazne dla środowiska rodzaje transportu. Co więcej, zarządcy infrastruktury powinni ustanowić, opublikować i stosować przejrzyste kryteria w odniesieniu do przekierowywania pociągów i alokacji ograniczonej zdolności przepustowej dla różnych rodzajów ruchu. Zarządcy infrastruktury powinni dostosować swoje regulaminy sieci i procedury układania rozkładów jazdy w celu zapewnienia terminowej zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia zdolności przepustowej wprowadzonymi przywoływaną decyzją.
Niestety, stosowanie mało precyzyjnych zapisów legislacyjnych w praktyce jest bardzo uzależnione od podejścia poszczególnych zarządców infrastruktury. Ambicją ERFA, przy przychylności DG MOVE, jest zebranie i zdefiniowanie problemów związanych z przydzielaniem zdolności przepustowej w sytuacji ograniczeń na sieci, a w szczególności w koordynacji tego procesu w operacjach międzynarodowych. Następnie grupa będzie dążyć do wypracowania na drodze kompromisu propozycji rozwiązań do przedłożenia odpowiednim instytucjom administracji unijnej oraz organizacjom mającym wpływ na działalność zarządców infrastruktury.