Izba Gospodarcza Transportu Lądowego w gronie ekspertów KE ds. konkurencyjności branży zaopatrzenia kolei

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego dzięki swojej aktywności na forum unijnym uzyskała nominację do Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. konkurencyjności branży zaopatrzenia kolei. (Commission Expert Group on Competitiveness of the rail supply industry).

Zarząd powierzył reprezentowanie Izby Dyrektorowi Biura IGTL, Panu Maciejowi Gładydze.

Grupa ekspercka została powołana przez Dyrekcję Generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Bezpośrednim powodem utworzenia grupy była Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei. Czytamy w niej między innymi, że Parlament Europejski (PE) uznaje branżę zaopatrzenia kolei za kluczową dla europejskiej konkurencyjności i innowacyjności oraz apeluje o przyjęcie środków zapewniających utrzymanie technologicznej i innowacyjnej przewagi Europy w tej branży.

Ważne jest również wyrażone wprost oczekiwanie wobec Komisji Europejskiej (KE), że istniejące unijne instrumenty finansowe (np. instrument „Łącząc Europę”, fundusze strukturalne) będą w pełni wykorzystywane, by zwiększać popyt na przedsięwzięcia kolejowe oraz wezwanie do dalszego poszukiwania metod przyciągania inwestycji prywatnych w przedsięwzięciach kolejowych, przy jednoczesnym dostrzeżeniu ważnej roli publicznych banków rozwoju na szczeblu krajowym i europejskim we wspieraniu branży zaopatrzenia kolei. PE zwrócił się do Komisji o zorganizowanie dialogu przemysłowego wysokiego szczebla poświęconego branży zaopatrzenia kolei, z udziałem właściwych komisarzy, posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Rady, państw członkowskich, sektora kolejowego, związków zawodowych, instytucji badawczych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i europejskich organizacji normalizacyjnych, mając na względzie, że regularny dialog przemysłowy poświęcony branży zaopatrzenia kolei umożliwi uporządkowaną dyskusję na szczeblu europejskim dotyczącą horyzontalnych wyzwań, przed którymi stoi sektor, oraz wpływu polityki UE na konkurencyjność branży zaopatrzenia kolei.

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wyraziła pełne zrozumienie i wsparcie dla stanowiska PE, a jednym z działań jest powołanie Grupy Ekspertów. W ramach naboru wniosków na członków Grupy sformułowane zostały wymagania formalne i merytoryczne wobec organizacji i ich reprezentantów, które w przypadku Izby Gospodarczej Transportu Lądowego zostały zweryfikowane pozytywnie, co zaowocowało zaproszeniem do udziału w pracach. IGTL na bieżąco będzie informować o omawianych tematach oraz konsultować będzie opracowywane dokumenty.

Zapraszamy wszystkich do współpracy z IGTL w celu prezentacji na arenie międzynarodowej opinii polskiej branży kolejowej. Zachęcamy do kontaktu z Biurem IGTL lub zostawiania komentarzy poniżej. Wystarczy utworzyć konto na naszej stronie (co zajmuje nie więcej niż minutę), a po autoryzacji użytkownika i zalogowaniu można dodawać komentarze, brać udział w dyskusji na forum IGTL oraz przekazywać opinie w ramach prowadzonych przez nas konsultacji.