Konferencja Maszynista - Dyżurny ruchu

30 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja Maszynista i Dyżurny ruchu. Zasady zatrudniania - Szkolenie - Bezpieczeństwo pracy. Podczas konferencji dyskutowano o projektowanych zmianach w systemie zatrudniania maszynistów, w tym planach UTK w zakresie centralizacji egzaminowania i standaryzacji szkolenia oraz tworzenia nowego rejestru maszynistów. Omówiono kwestie związane z wykorzystaniem symulatorów w szkoleniach i egzaminowaniu. Maciej Gładyga Dyrektor Biura IGTL przedstawił prezentację podsumowującą raport dot. systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Członek Zarządu IGTL, Wojciech Jurkiewicz oraz Dyrektor Maciej Gładyga wzięli także udział w debacie podsumowującej wraz z przedstawicielem PKP Cargo S.A. oraz Prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów, Leszkiem Miętkiem. Wszyscy paneliści byli zgodni co do konieczności głebokich zmian w systemie szkolenia w zawodach kolejowych, w szczególności odbudowy szkolnictwa zawodowego i technicznego. Podkreślono również konieczność tworzenia ram prawnych dla łatwiejszego i bardziej atrakcyjnego dla pracowników i pracodawców przeprowadzania szkolenia w zakresie umożliwiającym podjęcie samodzielnej pracy.