Opinia prawna na temat 100% płatności za materiały w kontraktach

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego zleciła sporządzenie opinii prawnej na temat dopuszczalności zmian w zawartych kontraktach, polegających na wprowadzeniu możliwości zapłaty 100% wartości dostarczanych materiałów. Jest to jeden z postulatów branży budownictwa kolejowego, którego realizacja  pozwoliw naszej opini poprawić płynność firm wykonawczych i uwolni zablokowane środki. Opinia sporządzona przez mec. Agnieszkę Suchecką z Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. została przekazana do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Ministerstwa Infrastruktury.

Zmiana postanowienia umowy bazowej w sprawie zamówienia publicznego, dotyczącego płatności częściowej za urządzenia i materiały dostarczone na teren budowy celem ich wbudowania, sformułowanego w sposób określający maksymalną procentową wartość urządzeń i materiałów, która może zostać objęta płatnością, poprzez zniesienie % ograniczonego limitu płatności i umożliwienie Zamawiającemu wypłacenie Wykonawcy całości wartości dostaw urządzeń i materiałów jest dopuszczalna:

  • na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp – jeżeli strony wykażą, że wystąpiły nieprzewidywalne okoliczności o charakterze bezwzględnym i obiektywnym, powodujące konieczność zmiany umowy, a wartość tej umowy nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia pierwotnie określonego w umowie, przy czym są to okoliczności trudne do wykazania i obarczone ryzykiem odmiennej oceny instytucjikontrolnych;
  • na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 5 pzp – jeżeli strony wykażą, że wprowadzana zmiana jest nieistotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e pzp, przy czym jest to okoliczność zależna od stopnia zmiany postanowienia i obarczona ryzykiem odmiennej oceny instytucji kontrolnych;
  • na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp – jeżeli prawidłowo obliczona wartość zmiany umowy mieści się w ustalonych progach kwotowych, tj. progach unijnych i 15% wartości zamówienia na roboty budowlane określonej pierwotnie w umowie, przy czym jest to w ocenie opiniującego rozwiązanie najkorzystniejsze z opisywanych.