Wydarzenia


7 czerwca 2017 r. Dyrektor Biura IGTL wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.Na prośbę MIiB podczas konferencji organizowanej przez KE i ERA, której głównym tematem było wdrożenie IV pakietu kolejowego, przedstawiciel IGTL był w ramach forum dyskusyjnego referentem tematu opłat za czynności Agencji. W zaprezentowanym stanowisku sformułował postulaty i pytania dotyczące m.in. przejrzystości taryf, ich stabilności, kategorii kosztów branych pod uwagę przy kalkulacji oraz mechanizmów weryfikacji.

W tegorocznej edycji Przewodniczącą Rady Programowej Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie została Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Marita Szustak. Jednocześnie Pani Prezes zabierze głos  w debacie o roli liderki w dużych przedsiębiorstwach i innych organizacjach.Jak pokazują wnioski z wystąpień i debat przeprowadzonych podczas ubiegłorocznego Forum, kobiety wciąż stanowią mniejszość w branży transportowej i infrastrukturalnej, a rozwój ich karier jest znacznie utrudniony.

Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL otrzymała nagrodę Kobieta Roku w Infrastrukturze i Transporcie. Forum Kobiet w Infrastrukturze doceniło osobiste zaangażowanie Pani Prezes w budowanie warunków do dialogu pomiędzy rynkiem wykonawców i producentów, a PKP PLK S.A.

Strony