IGTL partnerem Debaty z Kurierem: Modernizacja infrastruktury kolejowej

31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

W debacie wzięli udział: Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pan Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP PLK S.A.,Dyrektor ds. realizacji inwestycj; Pan Mirosław Siemieniec, Rzecznik Prasowy PKP PLK S.A., Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji, Pan Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych; Pan Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Pan Piotr Sieczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów Urżedu Transportu Kolejowego; Pan Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Zarządu Track Tec S.A.; Pan Adam Szymankiewicz, Dyrektor Pionu Automatyki Kolejowej w Siemens Mobility; Pan Andrzej Śliwiński, Dyrektor Finansowy Dyrekcji Kolejowej Strabag, Pan Piotr Kubicki, Dyrektor rozwoju biznesu w Technitel Polaska. e.

Moderatorami debaty byli Pan Maciej Gładyga, dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Pan Dariusz Kostrzębski, prezes zarządu Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k.

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja PKP PLK S.A. pokazująca aktualny stan zaawansowania w realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Przedstawiono informację o zawartych umowach, ogłoszonych i planowanych przetargach, a także przewidywanych nakładach inwestycyjnych w kolejnych latach. W toku dyskusji Prezes Szustak podkreśliła, że w wielu obszarach nastąpił istotny wzrost cen w odniesieniu do czasu, kiedy formułowane były oferty  (np. kruszywa, robocizna) i konieczne jest pilne i konstruktywne podjęcie tematu juz zawartych kontraktów i rozwiązania kwestii waloryzacji. Dyrektor Gorgol zadeklarował, że CUPT włączy się w takie prace i apelował, aby kwalifikowalność nie była czynnikiem blokującym decyzje. Prezes Bresch podkreślił, że wyprzedzające zakupy materiałów były krokiem zamawiającego w stronę producentów. Prezes Niemiec przyznał, że w istocie był to ruch w dobrym kierunku, ale jego wdrożenie było opóźnione i nałożyło się z bieżącymi zamówieniami. Podkreślił również, że część materiałów zakupionych jest na poczet realizacji w kolejnych latach, dlatego konieczny jest bilans potrzeb, aby oszacować , czy mamy zabezpieczone bieżące potrzeby. Dyrektor Szymankiewicz podkreślił, że czekają nas duże problemy z dostawami w zakresie automatyki, a dyrektor Kubicki zwrócil uwagę, że skala zamówień spowodowała konieczność blokowania u producentów materiałów podstawowych. Wszystko to oznacza, że istnieje również ryzyko wzrostu cen i problemów z dostawami. Dyrektor Śliwiński zwrócił uwagę na fakt, że nie są przewidziane środki na organizację placów składowych na kupowane z wyprzedzeniem materiały oraz że istnieją poważne braki kadrowe, co potwierdzili również pozostali przedstawiciele rynku. Dyrektor Massel wskazał, że wąskim gardłem mogą być również procedury dopuszczeń, a w tym kontekście zaakcentował problemy z jakością dokumentów oraz stanem wiedzy w tym zakresie. Dyrektor Sieczkowski potwierdził, że kwestie certyfikacji muszą być traktowane z najwyższą uwagą, bo ostatecznie decydują o kwalifikowalności projektów. Omówiono również kwestie logistyki materiałów i w odniesieniu do informacji PKP PLK SA o braku problemów z przepustowością oraz przygotowaniu tras objazdowych i wprowadzeniu mechanizmu płatności za trasę wzorcową, pojawił się szereg głosów nt. problemów z dostępnością taboru i maszynistów. Ważnym punktem dyskusji były również zagadnienia związane z dopuszczaniem wyrobów na polski rynek i wymogów stosowanych przez PKP PLK S.A. Z jednej strony Prezes Niemiec zwrócił uwagę na bardzo wysokie wymagania w zakresie długości okresów gwarancyjnych, co promuje wyroby dostępne i sprawdzone na danym rynku. Dyrektor Szymankiewicz zaakcentował hermetyczność rynku, co nie wpływa na rozwój innowacji. Z kolei Prezes Szustak przywołała fakt, że poszczególni producenci mają w tym zakresie rozbieżne interesy, co widać było wyraźnie w postulatach formułowanych w ramach Forum Inwestycyjnego. Dyrektor Gorgol przypomniał, że w sektorze drogowym istnieją już rozwiązania pozwalające optymalizować koszty i czas związane z nowymi technologiami lub organizacją, a Dyrektor Massel i Dyrektor Sieczkowski nawiązali do prawnych wymogów w tym zakresie, gdzie być może jest pole do wprowadzenia pewnych ułatwień.  Dyrektor Gładyga przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej dla sektora drogowego zostało przygotowane opracowanie dotyczące wzrostu cen i być może warto wykorzystać ten model przy poszukiwaniu rozwiązań dla sektora kolei.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.debata.kurierkolejowy.eu 

Relacja z tego wydarzenia będzie opublikowana w jednym z numerów miesięcznika.