Posiedzenie Sekcji Budownictwa

16 listopada 2022 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Sekcji Budownictwa Kolejowego. Podczas spotkania omówione zostały dwie grupy zagadnień, tj. waloryzacja i zapewnienie finansowania inwestycji oraz opcje w przetargach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i kwestie związane z sposobem kontraktowania wykonawstwa i utrzymania urządzeń SRK.

Marita Szustak, Prezes IGTL oraz Wiesław Nowak, Przewodniczący Sekcji omówili działania IGTL w zakresie zapewnienia w kontraktach kolejowych waloryzacji na wzór sektora drogowego. Podsumowano również wszystkie podjęte interwencje w zakresie umożliwienia PLK rozstrzygania przetargów. W toku dyskusji podkreślono w szczególności wagę czasu i uzgodniono, że IGTL podejmie kolejne kroki i interwencje w różnych instytucjach w celu podniesienia możliwości finansowych Funduszu Kolejowego.

W drugiej części posiedzenia omówiony został materiał opracowany przez grupę roboczą firm SRK obejmujący zagadnienia opcji usług pogwarancyjnych dla urządzeń i systemów SRK. Prezentacja i następująca po niej dyskusja objęły m.in. kwestie ryzyka kontraktowego wykonawców, dostawców i producentów, a także niespójności w opisie przedmiotu zamówienia. Dużo miejsca poświęcono możliwym wariantom poprawy obecnej sytuacji, która zarówno dla generalnych wykonawców, jak i producentów jest niewłaściwa. Ustalono, że grupa robocza, biorąc pod uwagę głosy w dyskusji, doprecyzuje propozycje. Przygotowana będzie również analiza rynku europejskiego oraz niezbędne analizy prawne.