Publikacja Raportu "Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych"

 Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych.

 „Blisko 80% respondentów wskazało, że na etapie kalkulowania ceny oferty bierze pod uwagę wysokość kar umownych przewidzianych przez zamawiającego wobec wykonawcy i katalog przyczyn, za które naliczane są kary”.

 Kancelaria JDP wraz z 5 wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury przygotowała raport „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych”. Raport został opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 100 firm będących wykonawcami, dostawcami i usługodawcami realizującymi umowy dla zamawiających publicznych na rynku infrastruktury i budownictwa.

 Celem powstałego raportu jest przede wszystkim zdefiniowanie kluczowych problemów związanych z zastrzeganiem, naliczaniem i dochodzeniem kar umownych, z którymi boryka się rynek wykonawców. Raport obejmuje sektor kolejowy, drogowy, energetyczny, gazowy oraz inwestycje przemysłowe– komentuje inicjator powstania raportu, prof. Przemysław Drapała, partner w kancelarii JDP.

 Zebrane od wykonawców dane zostały poddane ocenie z uwzględnieniem także naszych doświadczeń wynikających z ponad 15 lat praktyki prowadzania spraw dotyczących obrony wykonawców przed karami umownymi naliczanymi przez zamawiających publicznych– dodaje prof. Przemysław Drapała.

 Raport powstał w ścisłej współpracy z wiodącymi izbami gospodarczymi: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego, Izbą Gospodarczą Gazownictwa oraz Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska.

 Prawie 50% respondentów wskazało na stosowane w praktyce umowy, w których zamawiający publiczni nie są zobowiązani do zapłaty żadnych kar umownych nawet w razie niewykonania podstawowych obowiązków kontraktowych lub odstąpienia od umowy z ich winy”.

 Raport obejmuje m.in. zagadnienie wysokości i adekwatności stosowanych kar do możliwych naruszeń po stronie wykonawców, problem górnych limitów kar umownych oraz możliwych kumulacji kar wobec wykonawców, tematykę wpływu zastrzeganych kar na wysokość ofert wykonawców, a także praktyki zamawiających publicznych w zakresie zawierania ugód dotyczących naliczonych kar umownych.

 Jeśli chodzi o katalog kar na rzecz wykonawców, to powinien on w pierwszej kolejności obejmować naj­bardziej podstawowe obowiązki Zamawiającego, których niedotrzymanie w zasadzie blokuje prowadzenie inwestycji. Można tu wskazać przekazanie placu budowy, dostarczenie (zgodnie z zapisami konkretnego kon­traktu) pozwolenia na budowę, dokumentacji, decyzji administracyjnych itd. – komentuje Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

 W ocenie autorów raportu, wynikające z niego dane i wnioski pozwalają na sformułowanie propozycji działań naprawczych.

 Zasadne jest stworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (z podziałem na branże i sektory). Wypracowanie takiego dokumentu powinno nastąpić w ramach dialogu między zamawiającymi a wykonawcami uwzględniającego godne ochrony interesy każdej ze stron oraz efektywność wykonywania zamówień publicznych– wskazuje prof. Przemysław Drapała.

 POBIERZ RAPORT