Udział IGTL w polsko - niemieckich rozmowach bilateralnych

Dyrektor Biura IGTL wziął udział w polsko - niemieckich rozmowach bilateralnych w ramach grupy roboczej utworzonej na podstawie Umowy między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej weszła w życie z dniem 27. kwietnia 2016 r. (dalej „Umowa”). Umowa modyfikuje wynikające z obowiązującego prawa warunki ramowe prowadzenia działalności przez przewoźników kolejowych w transporcie transgranicznym. Jednakże wciąż istnieją, zdaniem przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury, przeróżne przeszkody oraz utrudnienia w ruchu transgranicznym między Polską a Niemcami.spotkanie odbyło się w Mettman koło Dusseldorfu.

IGTL jest zaangażowana w poszukiwanie rozwiązań ułatwiających operacje graniczne. Aktywność Izby oraz przekazane do Ministerstwa Infrastruktury propozycje (opracowane wspólnie z VDV organizacją przewoźników kolejowych w Niemczech) zaowocowały zaproszeniem IGTL do rozmów jako przedstawiciela przewoźników działających w Polsce.

Postulaty branży można znaleźć w poniżej zamieszczonym piśmie.

Podczas spotkania ustalono, że krajowe władze bezpieczeństwa oraz regulatorzy rynku (w przypadku Polski obie funkcje realizuje UTK), a także zarządcy infrastruktury opracują w oparciu o nasze postulaty propozycje rozwiązań krótko i średnioterminowych. Następnie dokumenty zostaną poddane konsultacjom, a ich wdrożenie wynikać będzie ze wspólnego stanowiska ministerstw, że umowa daje możliwość wprowadzenia na granicy rozwiązań szczególnych.