Materiały do pobrania


24 stycznia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego z Prezesem Zarządu, Panem Ireneuszem Merchelem na czele oraz bardzo liczne grono wykonawców, producentów i usługodawców zaangażowanych w realizację inwestycji na sieci kolejowej.

Czytaj więcej

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego skierowała do Ministra Infrastruktury apel o pilne podjęcie prac nad wdrożeniem do prawa polskiego przepisów objętych IV pakietem kolejowym. W naszej opinii prace powinny być zintensyfikowane, a wszystkie propozycje poddane szerokim konsultacjom.

Z wystąpieniem można zapoznać się klikając link poniżej.

Czytaj więcej

Dyrektor Biura IGTL wziął udział w polsko - niemieckich rozmowach bilateralnych w ramach grupy roboczej utworzonej na podstawie Umowy między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej weszła w życie z dniem 27. kwietnia 2016 r. (dalej „Umowa”). Umowa modyfikuje wynikające z obowiązującego prawa warunki ramowe prowadzenia działalności przez przewoźników kolejowych w transporcie transgranicznym.

Czytaj więcej

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego aktywnie uczestniczy w pracach nad znalezieniem rozwiązania problemu gwałtownych zmian na rynku budownictwa infrastrukturalnego. W ostatnim czasie odbyły się spotkania połączonych Rad Ekspertów (kolejowej i drogowej) w Ministerstwie Infrastruktury, podczas których zaprezentowano propozycję waloryzację przyszłych kontraktów w oparciu o koszyk surowców.

Czytaj więcej

Organizacja zarządców infrastruktury Rail Net Europe (RNE) poinformowała o przyjęciu przez zgromadzenie ogólne wytycznych w sprawie koordynacji i publikacji planowanych tymczasowych ograniczeń przepustowości na europejskiej sieci kolejowej (TCR Gudelines). Dokument ten opisuje procedury związane z publikacją i koordynacją prac na infrastrukturze oraz wskazuje harmonogram i zasady konsultacji z aplikantami.

Czytaj więcej

Strony