Posiedzenie Sekcji Wagonów i Spedycji oraz Przewoźników Kolejowych

19 kwietnia 2018 roku odbyło się połączone posiedzenie Sekcji Wagonów i Spedycji oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych. w spotkaniu udział wzięło 28 przedstawicieli firm członkowskich IGTL. Gośćmi pierwszej części byli przedstawiciele UTK; Pan Kamil Wilde, Wiceprezes oraz Panowie Dyrektorzy Michał Zięba, Piotr Szczepanik i Piotr Sieczkowski, a także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury; Pan Rafał Iwański, Naczelnik Wydziału w Departamencie Kolejnictwa. Na spotkaniu obecny był również Prezes Fundacji ProKolej, Pan Jakub Majewski.

Omówiono aktualny stan prac nad rewizją TSI Hałas. Informację w tym zakresie przedstawił Pan Piotr Sieczkowski z UTK – prezentacja w linku poniżej. Najważniejszymi ustaleniami z prac grupy roboczej przy ERA jest potwierdzenie przypadków szczególnych dla Polski oraz doprecyzowanie definicji i terminu wejścia w życie tzw. „cichych sekcji”. Pan Michał Zięba przybliżył problematykę świadectw bezpieczeństwa bocznicy w kontekście zmian strukturalnych i własnościowych w obrębie danej bocznicy w świetle zmian w ustawie o transporcie kolejowym. Prezentację również zamieszczamy poniżej. Kolejnym tematem była kontynuacja dyskusji z ubiegłorocznego posiedzenia Sekcji w zakresie stosowania systemów utrzymania dla wagonów towarowych, szczególnie w odniesieniu do wagonów zagranicznych. W tym zakresie dyrektor Zięba wskazał, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami UTK nie zatwierdza DSU. Wśród głosów w dyskusji pojawiły się propozycje, że należy rozważyć wdrożenie w Polsce standaryzacji dokumentacji, ponieważ w chwili obecnej ilość błędów w obowiązujących (zatwierdzonych wcześniej przez UTK) dokumentach bardzo utrudnia bieżącą pracę warsztatów, ECM i dysponentów. Podjęto ponownie temat funkcjonowania komisji kolejowych oraz konieczności zmiany krajowych przepisów regulujących ten obszar Pan Prezes Wilde oraz Pan dyrektor Szczepanik przybliżyli propozycję legislacyjną skierowaną do MI. Zawiera ona m.in. propozycję obligatoryjnego informowania ECM/Dysponenta oraz możliwość zgłoszenia chęci udziału w pracach Komisji. Przedstawiciel MI potwierdził, że prace nad zmianą przepisów są konieczne.

Szeroko omówiono temat szkolenia na stanowiska kolejowe, założeń do ustawy o czasie pracy maszynistów oraz ewentualnej reaktywacja zespołu ds. bezpieczeństwa przy MI. Przedstawiciele przewoźników wskazali na szereg patologii w funkcjonowaniu systemu dostępu do zawodu maszynisty, jak i zasadach szkolenia oraz wymogów medycznych. Poniesiono kwestię ogromnych kosztów pozyskania nowego maszynisty przez firmy prowadzące politykę szkoleniową, przy braku ochrony przed nieuczciwą konkurencją ze strony podmiotów nastawionych wyłącznie na pozyskiwanie maszynistów poprzez oferowanie lepszych warunków zatrudnienia. Prezentację na temat luki pokoleniowej oraz deficytów na rynku maszynistów przedstawił Prezes Majewski. W tym świetle bardzo dużo kontrowersji wzbudził powrót do dyskusji nad projektem ustawy o czasie pracy maszynistów w dużej mierze opartym o postulaty związków zawodowych. Przedstawiciele przewoźników wskazali na niebezpieczeństwo jeszcze większych problemów z brakiem maszynistów w sytuacji wprowadzenia propozycji w życie. Przedstawiciel MI potwierdził, że projekt założeń będzie skierowany do konsultacji publicznych. Nie jest przesądzone jeszcze, czy i od kiedy miałby działać zespół ds. bezpieczeństwa.

W drugiej części spotkania gościliśmy Pana Włodzimierza Kiełczyńskiego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP PLK SA. tematem wystąpienia Pana Dyrektora oraz późniejszej dyskusji były praktyczne aspekty oraz problemy w funkcjonowaniu urządzeń DSAT. Na koniec Dyrektor Biura IGTL przedstawił stan zaawansowania prac nad opracowaniem jednolitego i uznawanego przez wszystkich graczy na polskim rynku tłumaczenia na język polski umowy AVV i współpracy w tym zakresie z ERFA i UIP. Ponadto przekazano informację o przewodnictwie IGTL w podgrupie RU Dialouge przy Komisji Europejskiej ds. decyzji delegowanej komisji (UE) 2017/2075 z 4 września 2017 r zastępującej załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (alokacja zdolności przepustowej w sytuacji tymczasowych ograniczeń).