Technologia - Biznes - Prawo. Doroczna Konferencja IGTL 2018

 

16 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL.

 

Podczas posiedzenia Sekcji Budownictwa dyskutowano o obecnej sytuacji na rynku budownictwa infrastrukturalnego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele firmy CAS Sp. z o. o., którzy zaprezentowali podstawowe informacje na temat opracowanego na zlecenie IGTL raportu na temat zmian kosztów realizacji kontraktów zlecanych przez PKP PLK SA. Integralną częścią Raportu jest również analiza prawna sporządzona przez kancelarię Jara Drapała & Partners, która została omówiona przez przedstawicieli kancelarii. Raport zostanie w najbliższych dniach opublikowany, przy czym został już skierowany do MI i PKP PLK SA i obecnie oczekujemy na spotkanie z nimi.

 

Podczas połączonego posiedzenia Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji omówiona została sytuacja związana z podażą pracy w zawodach kolejowych w szczególności w odniesieniu do maszynistów. Zaprezentowane został założenia projektu, który jest realizowany wspólnie przez kilka organizacji branżowych, a którego celem będzie zbadanie adekwatności wymagań oraz systemu szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz wypracowanie rozwiązań w tym zakresie. Omówiono również aktualny stan prac nad jednolitym polskim tłumaczeniem umowy AVV. Gościem posiedzenia był Pan Piotr Sieczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów w UTK. Omówił stan zaawansowania w procesie przygotowania przepisów implementujących do polskiego prawa IV pakiet kolejowy, a także przedstawił informacje dotyczące scenariusza migracji od analogowej łączności kolejowej do GSM-R.

 

Wieczorem spotkaliśmy się na kolacji, której organizację wsparła firma Track Tec S.A. – Partner Wieczoru.

 

17 października br.  o 9.00 rozpoczęliśmy doroczną konferencję „Technologia – biznes – prawo” Na wstępie, Pan Tomasz Rurka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa odczytał list Ministra Infrastruktury. Głos zabrał również obecny na konferencji Wiceprezes UTK, Pan Kamil Wilde. Partnerem konferencji była firma KZN Bieżanów Sp. z o. o.

 

W pierwszej części „Certyfikacja wyrobów – dopuszczenie na rynku europejskim a wymogi i przepisy krajowe” Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, Pan Marek Pawlik przedstawił skomplikowany system dopuszczania wyrobów, który stanowił wstęp do dyskusji panelowej, w której udział wzięli Jan Siudecki z UTK, Dariusz Kamoda z PKP PLK SA, Członek Zarządu IGTL Ryszard Leszczyński z KZN Bieżanów Sp. z o. o., Cezary Nowakowski z Track Tec S.A. Piotr Makowski z Siemens Mobility Sp. z o. o. oraz Adrian Furgalski z RBF. Uczestnicy panelu podzielili się doświadczeniami w dopuszczaniu wyrobów na rynku krajowym i europejskim. Dyskutowano o konieczności zachowania równowagi pomiędzy kluczowymi elementami rynku, jakimi z jednej strony jest interoperacyjność i zdrowa konkurencja, a z drugiej dbałość o krajowy przemysł i bezpieczeństwo systemu kolei i uwzględnianie warunków lokalnych. Podkreślono również, że proces certyfikacji podsystemów jest czasochłonny, co w sytuacji kumulacji inwestycji i braków w personelu może być dodatkowym czynnikiem ryzyka. Poruszony został również temat tzw. Listy Prezesa UTK, która niewątpliwie będzie nadal funkcjonować w odniesieniu do wyrobów nie będących składnikami interoperacyjności – ważna w tym zakresie jest współpraca producentów z UTK. Uczestnicy dyskusji poruszyli również temat procedur dopuszczeniowych PKP PLK SA w ramach SMS i o ile konieczność ich istnienia jest uznawana przez wszystkich, szczegóły dotyczące konieczności badania elementów już wprowadzonych na rynek jest dla producentów nieuzasadniona.

 

Kolejny blok tematyczny stanowiły zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV). Prezentację wstępną przybliżającą zakres i zasady umowy wygłosił Pan Gilles Paterhans, Sekretarz Generalny UIP. Poruszone zostały również niezwykle istotne kwestie interpretacji umowy i jej różnych wersji językowych. Tematy te, a także kwestie związane z zapewnieniem równego traktowania sygnatariuszy umowy, w szczególności w relacjach posiadacz – przewoźnik w sytuacji konieczności dokonania napraw, były przedmiotem drugiego panelu. W dyskusji udział wzięli Gilles Paterhans z UIP, Andrzej Kapłan z PKP Cargo SA, Monika Miszczuk z GATX (jako reprezentacja SWP), Sławomir Krzęcio z Axbenet. Dyskusję moderował Maciej Gładyga, Dyrektor Biura IGTL.

 

Ostatnia część konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z personelem w zawodach kolejowych w szczególności w odniesienia do maszynistów. Prezentację wstępną wygłosił Piotr Macioszek, Wiceprezes IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych. W dyskusji panelowej wzięli udział Piotr Combik z UTK, Wojciech Jurkiewicz, z ZNPK i Freightliner Sp. z o. o., Przemysław Wróbel z CUPT oraz Piotr Macioszek z IGTL. Moderatorem dyskusji był Pan Tadeusz Syryjczyk, ekspert RBF. W czasie debaty uczestnicy odnieśli się do obecnie występującej luki pokoleniowej i perspektywy jej dalszego pogłębiania w związku z niedostatecznym dopływem nowych pracowników. Zgodnie uznano, że obecny sposób szkolenia oraz wymogi co do liczby godzin spędzonych w lokomotywie bez możliwości wykonywania czynności są nieproduktywne. Jednocześnie paneliści nie dostrzegają ryzyka masowego odpływu maszynistów za granicę ponieważ relatywny poziom zarobków i warunki pracy nie różnią się w takim stopniu, który zachęcałby do emigracji. Podkreślono również, że wymogi zdrowotne są nieadekwatne do dzisiejszych standardów. Jeżeli chodzi o unifikację egzaminowania, którą promuje UTK, zdania są podzielone, natomiast wszyscy zgadzają się, że konieczne jest dążenia do realnego sprawdzania wiedzy a nie formalistycznego trzymania się wytycznych dotyczących sposobu i czasu szkolenia. Wskazane zostało również, że kolej jako branża powinna zadbać o możliwość finansowania programów rozwojowych (np. stworzenia profilu zawodowego, programu szkolenia, infrastruktury szkoleniowej itd.) ze środków publicznych, w tym unijnych, podobnie jak zrobiono to w przypadku dróg pod hasłem bezpieczeństwa ruchu.

 

Poszczególne zagadnienia będą przedmiotem dalszych prac IGTL w ramach posiedzeń Sekcji i seminariów. Zapraszamy wszystkie firmy członkowskie do aktywnego zaangażowania się w poszukiwanie rozwiązań powyżej zarysowanych problemów. Jednocześnie zachęcamy podmioty zainteresowane tymi zagadnieniami i włączeniem się w branżowy dialog do wstąpienia w szeregi Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.